13.1 C
Kifissia
Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023

Solidus ΑΕΠΕΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ – Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου PREMIA

Must read

H <<PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> (PREMIA Properties) δραστηριοποιείται στη διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της Εταιρείας περιλαμβάνει ακίνητα στου κλάδους των logistics, των κτιρίων κοινωνικού χαρακτήρα (εκπαίδευση) καθώς και εμπορικών ακινήτων τύπου big-box (σούπερ μάρκετ).

H εταιρεία PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοίνωσε την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω δημόσιας προσφοράς, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών («Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι ομολογίες που θα εκδοθούν θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παραθέτουμε τα χαρακτηριστικά της έκδοσης, συνδέσμους για πληροφοριακό υλικό που την αφορούν και σας επισημαίνουμε ότι μπορείτε, αν και εφ’ όσον κρίνετε την έκδοση ως συμφέρουσα για εσάς, να συμμετάσχετε μέσω της Solidus Securities ΑΕΠΕΥ, κάνοντας χρήση του επενδυτικού λογαριασμού σας, με την διαδικασία που περιγράφεται ακολούθως.

Κύρια χαρακτηριστικά της έκδοσης:

 

Εκδότης PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Είδος Ομολογιακού Δανείου Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, άνευ εξασφαλίσεων.
Ποσό έκδοσης έως €100 εκατ.
Διάρκεια 5 έτη (2027) (με εξαμηνιαία καταβολή τόκων)
Εύρος Απόδοσης 2,70% – 3,10%(ανακοίνωση –πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό με εύρος)
Περίοδος Δημόσιας Προσφοράς 19 Ιανουαρίου 2022 – 21 Ιανουαρίου 2022
Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής (call option) Η εκδότρια έχει δικαίωμα να προβεί στην προπληρωμή του συνόλου ή μέρους του ανεξόφλητου κεφαλαίου των ομολογιών, μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της 4ης περιόδου εκτοκισμού ως εξής::

  • στη λήξη της 5ης ή/και της 6ης Περιόδου Εκτοκισμού: πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με 1,25% επί της ονομαστικής αξίας της Ομολογίας
  • στη λήξη της 7ης ή/και της 8ης  Περιόδου Εκτοκισμού :  πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με 0,5% επί της ονομαστικής αξίας της Ομολογίας
  • στη λήξη της 9ης Περιόδου Εκτοκισμού:  Ονομαστική αξία κεφαλαίου της Ομολογία χωρίς πρόσθετο ποσό (premium).
Βαθμός πιστοληπτικής διαβάθμισης Α*
Ελάχιστο ποσό επένδυσης €1.000 (+ €1.000)
Δίκαιο Ελληνικό
Διαπραγμάτευση Χρηματιστήριο Αθηνών

Εάν η ομολογιακή έκδοση δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €75 εκατ. θα ματαιωθεί η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευτεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δ.Π.  ALPHA Τράπεζα Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
Κύριοι Ανάδοχοι της Δ.Π. EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Optima Bank
Ανάδοχος BETA Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Σύμβουλοι Έκδοσης της Δ.Π. ALPHA Τράπεζα Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

 

Η διαβάθμιση Α κατά ICAP Group της 01.11.2021 υποδηλώνει πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν αλλά σε πολύ μικρό βαθμό από δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σχετικά σταθερά, ενώ οι επιχειρήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από τα σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα, τη σταθερή πορεία και την ανταγωνιστική θέση τους στην αγορά.

Η εταιρία υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση της πιστοληπτικής της διαβάθμισης.

Χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς:

 

ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ HΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ
12 Ιανουαρίου 2022 Έγκριση Εισαγωγής προς Διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το ΧΑ
13 Ιανουαρίου 2022 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
13 Ιανουαρίου 2022 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑ και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας.
13 Ιανουαρίου 2022 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.
18 Ιανουαρίου 2022 Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης
19 Ιανουαρίου 2022 Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω του ΗΒΙΠ (ώρα 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος).
21 Ιανουαρίου 2022 Λήξη Δημόσιας Προσφοράς ‐ εγγραφής επενδυτών μέσω του ΗΒΙΠ (ώρα 16:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος).
21 Ιανουαρίου 2022 Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου στο ΗΔΤ του ΧΑ και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας*.
25 Ιανουαρίου 2022 Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
25 Ιανουαρίου 2022 – Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εκδότρια.

– Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.

– Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

26 Ιανουαρίου 2022 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία

Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης  Αγοράς του ΧΑ

*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.

Λοιπές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση περιλαμβάνονται στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Ανακοίνωση Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό με εύρος

Ανακοίνωση Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό

Ανακοίνωση Σχετικά με την Αγορά Στόχο

Ανακοίνωση διάθεσης του ενημερωτικού  δελτίου της εταιρίας

Ενημερωτικό  δελτίο της εταιρίας

Διαδικασία συμμετοχής ιδιωτών πελατών στη Δημόσια Προσφορά:

Χρήσιμες πληροφορίες και επισημάνσεις αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής στη Δημόσια Προσφορά.

  • Η Δημόσια Προσφορά θα διενεργηθεί μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (ΗΒΙΠ) της ΕΧΑΕ
  • Για τη συμμετοχή τους οι επενδυτές πρέπει να διατηρούν Μερίδα και Λογαριασμό Επενδυτή στο ΣΑΤ

 

Προκειμένου να εγγραφείτε θα πρέπει να συμπληρώσετε, υπογράψετε τη «Δήλωση Εγγραφής – Βούληση Κάλυψης»   και να την αποστείλετε είτε στο συνεργάτη/συνεργαζόμενη εταιρεία που εξυπηρετεί τον επενδυτικό σας λογαριασμό είτε απευθείας στο τμήμα συναλλαγών της Εταιρείας μας στο email orders@solidus.gr

Με δεδομένο ότι, η εκδότρια, οι ανάδοχοι και το Χρηματιστήριο Αθηνών διατηρούν το δικαίωμα να μη δεχθούν δήλωση συμμετοχής, εφόσον δεν υφίσταται αντίστοιχη «Δήλωση Εγγραφής – Βούληση Κάλυψης», το τμήμα συναλλαγών θα καταχωρεί τη συμμετοχή του πελάτη μόνο με την παραλαβή του σχετικού εντύπου.

  • Δηλώσεις Εγγραφής θα γίνονται αποδεκτές έως τις 15:30 της Παρασκευής 21.01.2022
  • Για τη συμμετοχή τους οι επενδυτές θα πρέπει να διατηρούν διαθέσιμο, στον επενδυτικό τους λογαριασμό (κωδικό), το ποσό που απαιτείται για την εγγραφή.

Επισημάνσεις σχετικά με το έντυπο «Δήλωση Εγγραφής – Βούληση Κάλυψης»:

Ø  Ιδιαίτερη προσοχή για τη σωστή αναγραφή του κωδικού, της μερίδας και του λογαριασμού ΣΑΤ των πελατών.

Ø  Αξία εγγραφής = Τεμάχια x 1.000€

Ø  Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής δηλώσεων και κατάθεσης μετρητών είναι έως τις 15:30 της Παρασκευής 21.01.2022 .

 

ΑΓΟΡΑ-ΣΤΟΧΟΣ

 

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των Ομολογιών ως εξής:

  1. η δυνητική αγορά-στόχος των Ομολογιών καταλαμβάνει: ιδιώτες πελάτες, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, όπως ορίζονται στο ν. 4514/2018, όπως ισχύει, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, περιορισμένη δυνατότητα να υποστούν ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα έως πέντε (5) έτη (ήτοι, μέχρι τη συμβατική λήξη των Ομολογιών ή νωρίτερα από αυτήν σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησής τους από την Εταιρεία (call option)) και επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή το εισόδημα ή τη διασπορά χαρτοφυλακίου ή/και την ανάπτυξη του κεφαλαίου.
  2. όλα τα δίκτυα διανομής των Ομολογιών, (ήτοι, επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής), θεωρούνται κατάλληλα για τους πελάτες της δυνητικής αγοράς στόχου.

 

 

SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ

Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Λουΐζης Ριανκούρ 64, Πύργος Απόλλων  115 23 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3580601000, Tηλ: 210 69 00 600

www.solidus.gr | info@solidus.gr

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article

WordPress PopUp Plugin