H North Project σας ενημερώνει : μεταβιβάσεις διαμερισμάτων χωρίς συμφωνία συνιδιοκτητών

0
579

Με διάταξη προσθήκη, που δίνει λύση στα χιλιάδες διαμερίσματα με αποκλίσεις και υπερβάσεις χιλιοστών επιφανείας από τα αρχικά σχέδια, τα οποία μέχρι τώρα έμεναν εκτός κτηματαγοράς, να μεταβιβάζονται και να καταχωρούνται στο Κτηματολόγιο μονομερώς, χωρίς τη συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο.

Το νέο νομοσχέδιο δίνει παράταση της προθεσμίας διόρθωσης ανακριβών εγγραφών και «αγνώστου ιδιοκτήτη» και προβλέπει την κατάργηση του πιστοποιητικού ΤΑΠ και αλλαγές στο σύστημα μεταγραφών των συμβολαίων.

Οι σκοποί του νέου νομοσχεδίου, επί του οποίου ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή, σύμφωνα με το υπουργείο είναι:

α) η επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου, η διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και η ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,

β) η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων,

γ) η μείωση της γραφειοκρατίας και της επιβάρυνσης των συναλλασσόμενων, για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας και

δ) η αντιμετώπιση ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που σχετίζονται, ιδίως, με το Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud), το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) και το Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud), το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι», την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» και την ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία».

Η νέα ρύθμιση για μεταβιβάσεις διαμερισμάτων, χωρίς συμφωνία συνιδιοκτητών

Η νέα ρύθμιση που προστέθηκε στο νομοσχέδιο από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης έρχεται να αντιμετωπίσει ένα χρόνιο πρόβλημα, που αφορά σε χιλιάδες ιδιοκτήτες οριζοντίων ιδιοκτησιών στις πολυκατοικίες της χώρας και μέχρι τώρα δημιουργεί σε αυτούς μεγάλες δυσκολίες έως ανυπέρβλητα προβλήματα, κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων, και ιδίως γονικών παροχών, και κατά την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου, όπως επίσης για την κατάρτιση της Ψηφιακής Ταυτότητας Κτιρίου.

Το φαινόμενο αυτό είναι έντονο στις παλαιότερες πολυκατοικίες με πλήθος οριζοντίων ιδιοκτησιών,  που η τροποποίηση σύστασης με τη σύμπραξη όλων είναι αδύνατη.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα έχουν επισημάνει κατ΄επανάληψη,  ζητώντας να επιλυθεί οι φορείς των ιδιοκτητών ακινήτων, συμβολαιογράφων και μηχανικών.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις –οι οποίες έχουν προκύψει σχεδόν πάντοτε από την κατασκευή της πολυκατοικίας- τα σχέδια που έχουν προσαρτηθεί στη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας αποτυπώνουν μεν την πραγματική κατάσταση, αλλά υπάρχουν αποκλίσεις σε σχέση με τα εγκεκριμένα από την πολεοδομία σχέδια. Είναι προφανές ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι λιγότερο προβληματικές από αυτές στις οποίες έχουν καταληφθεί κοινόχρηστοι χώροι του κτιρίου και επηρεάζουν πολύ λιγότερο ή και καθόλου τις σχέσεις των συνιδιοκτητών μεταξύ τους, καθώς και την μορφή του κτιρίου.

Στο νέο νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο περιελήφθη ρύθμιση  κατάργησης της πολλαπλής προσκόμισης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος. Αυτό διότι, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου,  υπό το ισχύον καθεστώς, αν ο αγοραστής επιθυμεί να αγοράσει ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες σε μια πολυκατοικία (π.χ. ένα διαμέρισμα, μία αποθήκη και μία θέση στάθμευσης) πρέπει να επισυνάψει στο συμβόλαιο τρία αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος τα οποία δείχνουν ακριβώς το ίδιο οικόπεδο, με το αντίστοιχο τριπλό κόστος έκδοσης.

Με προσθήκη νέας νομοθετικής ρύθμισης στην ίδια διάταξη, όπως το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει λύση οι ιδιοκτησίες διαμερισμάτων με αποκλίσεις να μεταβιβάζονται και να καταχωρούνται στο Κτηματολόγιο, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών.

-«Οι συναλλαγές σε περιπτώσεις ακινήτων/διηρημένων ιδιοκτησιών (συστάσεις οροφοκτησίας) που επί της συστατικής πράξης της οροφοκτησίας είχε υπάρξει υπέρβαση των χιλίων χιλιοστών, μπορούν πλέον να καταχωρίζονται στα κτηματολογικά βιβλία με την επισήμανση του τεκμαιρόμενου ανάλογου ποσοστού στο κοινό έδαφος της οικείας διηρημένης ιδιοκτησίας, μέχρι τη συντέλεση τροποποίησης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας προς αποκατάσταση και άρση της υπέρβασης» αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για τη νέα νομοθετική ρύθμιση.

Ολόκληρη η νέα νομοθετική ρύθμιση

«Άρθρο 25 Κατάργηση της πολλαπλής προσκόμισης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος σε περίπτωση διηρημένων ιδιοκτησιών κείμενων εντός του ιδίου γεωτεμαχίου – Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 14 ν. 2664/1998 – Καταχώριση εγγραπτέου δικαιώματος επί υπέρβασης χιλίων χιλιοστών συστατικής πράξης οροφοκτησίας

1. Στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), περί της διαδικασίας των κτηματολογικών εγγραφών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 α) στην παρ. 4 προστίθεται νέο, δεύτερο, εδάφιο, β) στην παρ. 5 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 14 διαμορφώνονται ως εξής: «4. Με την αίτηση της παραγράφου 1 συνυποβάλλονται τα έγγραφα στα οποία περιέχεται η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα, αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος που έχει συνταχθεί και έχει προσαρτηθεί στην προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη, περίληψη της εγγραπτέας πράξης, το περιεχόμενο και ο τύπος της οποίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που 24 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος για το ακίνητο στο οποίο αφορά η εγγραπτέα πράξη.

Αν η εγγραπτέα πράξη αφορά σε δύο ή περισσότερες διηρημένες ιδιοκτησίες κείμενες εντός του ιδίου γεωτεμαχίου, συνυποβάλλεται ένα κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος του γεωτεμαχίου. Περίληψη εγγραπτέας πράξης δεν συνυποβάλλεται, όταν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στα κτηματολογικά φύλλα αφορά σε εξάλειψη, κατάργηση, διαγραφή ή άρση εγγραπτέου δικαιώματος. Όταν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση επιφέρει γεωμετρική μεταβολή στα κτηματολογικά διαγράμματα, αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος συνυποβάλλεται κτηματογραφικό διάγραμμα και τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών για την αποτύπωση της όποιας μεταβολής επέρχεται με την εγγραπτέα πράξη, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 5, εάν πρόκειται για εμπράγματη δικαιοπραξία.

Το περιεχόμενο του κτηματογραφικού διαγράμματος και το ύψος του υπέρ του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» όπως αυτή μετονομάζεται, ανταποδοτικού τέλους για τη χορήγηση του, καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αν η αίτηση υποβληθεί από πληρεξούσιο, νόμιμο αντιπρόσωπο ή όργανο νομικού προσώπου, συνυποβάλλονται επίσης και τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νομιμοποίηση του προσώπου που υπογράφει την αίτηση. Τα έγγραφα αυτά τηρούνται στο αρχείο τίτλων και δικαιολογητικών. 5.

Εάν η πράξη της οποίας ζητείται η καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο είναι εμπράγματη δικαιοπραξία, επισυνάπτεται σε αυτήν, υποχρεωτικώς και επί ποινή ακυρότητάς της, το προβλεπόμενο στην προηγούμενη παράγραφο κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος, απλό αντίγραφο του οποίου συνυποβάλλεται με την αίτηση της παραγράφου 1.

 Αν η εγγραπτέα πράξη αφορά σε δύο ή περισσότερες διηρημένες ιδιοκτησίες κείμενες εντός του ιδίου γεωτεμαχίου, συνυποβάλλεται ένα κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος του γεωτεμαχίου.».

2. Σε περίπτωση κατά την οποία επί της συστατικής πράξης της οροφοκτησίας έχει υπάρξει υπέρβαση των χιλίων χιλιοστών, η καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία σύστασης, μεταβίβασης, επιβάρυνσης, αλλοίωσης ή κατάργησης κάθε εγγραπτέου δικαιώματος λόγω μεταγενέστερης εγγραφής επί των συνεστημένων διηρημένων ιδιοκτησιών της ίδιας οροφοκτησίας, διενεργείται με την επισήμανση του τεκμαιρόμενου ανάλογου ποσοστού στο κοινό έδαφος της οικείας διηρημένης ιδιοκτησίας, μέχρι την καταχώριση τροποποίησης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας προς αποκατάσταση και άρση της υπέρβασης. Για τις καταχωρίσεις που διενεργούνται στα κτηματολογικά βιβλία σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, γίνεται σχετική μνεία στο οικείο κτηματολογικό φύλλο».

21 βασικές αλλαγές για ιδιοκτήτες, μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και το προσωπικό του φορέα

Το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 21 βασικές αλλαγές για ιδιοκτήτες, μηχανικούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και το προσωπικό του φορέα. Στόχος να ξεμπλοκάρουν οι 300.000 εκκρεμείς μεταγραφές πράξεων και να γίνονται γρηγορότερα τα νέα συμβόλαια.

1.Παράταση της προθεσμίας διόρθωσης ανακριβών εγγραφών και «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Παρατείνεται η προθεσμία αγωγών διόρθωσης πρώτων εγγραφών έως τις 30.11.2024, προκειμένου να δοθεί επαρκές περιθώριο για την άσκηση των σχετικών αγωγών της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία θα ισχύει και για τις περιοχές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από την 1η.1.2013 έως και την 31η.12.2015.

Περαιτέρω, στις περιοχές όπου οι αρχικές εγγραφές έχουν ήδη καταστεί οριστικές με συνέπεια την ενεργοποίηση του αμάχητου τεκμηρίου του ν. 2664/1998, παρέχεται η δυνατότητα αμφισβήτησης ανακριβούς εγγραφής με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» μέχρι την 30ή.11.2024 (ημερομηνία παράτασης της προθεσμίας διόρθωσης πρώτων εγγραφών) υπό την προϋπόθεση ότι κατόπιν της λήξης της αποκλειστικής προθεσμίας δεν έχουν εγγραφεί μεταγενέστερες πράξεις επί του κτηματολογικού φύλλου του ακινήτου.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους καλόπιστους ιδιοκτήτες ακινήτων να διορθώσουν τις συγκεκριμένες εγγραφές και να αποφύγουν τις εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες του αμάχητου τεκμηρίου, με συνέπεια η περιουσία τους να περιέλθει στο δημόσιο, που έχει ενεργοποιηθεί σε 35 περιοχές της χώρας.

2.Κατάργηση του πιστοποιητικού ΤΑΠ στις μεταβιβάσεις ακινήτων: Με την προτεινόμενη διάταξη, και σε συνδυασμό με τις καταργούμενες διατάξεις του νομοσχεδίου, παύει η υποχρέωση προσάρτησης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας σε συμβολαιογραφικές πράξεις, επιτυγχάνεται η απλοποίηση και επιτάχυνση των μεταβιβάσεων ακινήτων με την απαλοιφή μιας βεβαίωσης, που συχνά εμφανίζει πολύμηνες καθυστερήσεις στην έκδοσή της και αποτελεί τον σημαντικότερο, ίσως, παράγοντα επιβράδυνσης στις αγοραπωλησίες, όπως έχει επισημανθεί από σχετικούς φορείς (π.χ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων).

Προς επικουρία των Δήμων προβλέπεται ότι το Ελληνικό Κτηματολόγιο, σε κάθε ολοκλήρωση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης με την οποία μεταβάλλεται η κυριότητα ακίνητου, ενημερώνει κάθε Δήμο:

α) για το εμβαδόν του ακίνητου της περιφέρειάς του, του οποίου η κυριότητα μεταβάλλεται, και

β) για τα στοιχεία δικαιοπάροχου και αποκτώντα την κυριότητα του ακινήτου, όπως αυτά καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου με την καταχώριση κάθε εγγραπτέας πράξης.

3.Ένα κτηματολογικό διάγραμμα για διηρημένες ιδιοκτησίες: Προβλέπεται κατάργηση της πολλαπλής προσκόμισης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος σε περίπτωση διηρημένων ιδιοκτησιών κείμενων εντός του ιδίου γεωτεμαχίου.

4.Διορθώσεις προδήλων σφαλμάτων στοιχείων ταυτότητας ιδιοκτήτη και εκτοπισμός όσων καταχωρήθηκαν δικαιούχοι σε ακίνητα από λάθος: Στον προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου και σε υπαλλήλους του φορέα που το νέο νομοσχέδιο δίνει σχετική αρμοδιότητα μπορεί, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, να προβαίνει στη διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών, ιδίως σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής στα κτηματολογικά φύλλα στοιχείων του δικαιούχου, τα οποία προκύπτουν από την αστυνομική ταυτότητα ή άλλα δημόσια έγγραφα με αποδεικτική ως προς τα στοιχεία αυτά ισχύ, καθώς επίσης στοιχείων σχετικών με το καταχωρισθέν δικαίωμα, τον τίτλο αυτού και το ιδιοκτησιακό αντικείμενο, εφόσον το σφάλμα στην καταχώριση προκύπτει κατά τρόπον αναμφισβήτητο από την καταχωρισθείσα πράξη και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα.

Το πρόδηλο σφάλμα μπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε στοιχείο της εγγραφής και ιδίως στον δικαιούχο, στο δικαίωμα, στον τίτλο κτήσης και στο ιδιοκτησιακό αντικείμενο.

5.Υποχρεωτικός απομακρυσμένος έλεγχος συμβολαίων από ιδιώτες δικηγόρους: Σε νέα ψηφιακή πλατφόρμας με την ονομασία Πλατφόρμα Νομικού Ελέγχου Εγγραπτέων Πράξεων (http://eisigites. ktimatologio.gr/) της Ελληνικό Κτηματολόγιο θα καταχωρίζονται τα συμβόλαια και οι δικηγόροι θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και απομακρυσμένου ελέγχου.

 6.Μεταβιβάσεις με ψηφιακά συμβόλαια, χωρίς αντίγραφα κτηματολογίου: Προβλέπεται υποβολή ψηφιακών αντιγράφων συμβολαιογραφικών πράξεων και ψηφιακών περιλήψεων και κατάργηση της προσάρτησης αντιγράφου κτηματολογικού διαγράμματος σε περίπτωση υποβολής ψηφιακής αίτησης.

7.Μεταφορά των εκκρεμοτήτων σε μεταγραφές συμβολαίων από τα υποθηκοφυλακεία στα Κτηματολογικά γραφεία: έχει τεθεί ως στόχος η ολοκλήρωση της μετάβασης των υποθηκοφυλακείων στην οριστική δομή του Κτηματολογίου έως το τέλος του 2023. Σήμερα λειτουργούν 68 από τα 92 συνολικά Κτηματολογικά Γραφεία/ Υποκαταστηματα. Μεταξύ των γραφείων αυτών είναι και το Κτηματολογικό Γραφείο της Αθήνας, από την άνοιξη του 2023.

8.Με απόφαση διευθυντή της Ελληνικό Κτηματολόγιο η ανάθεση νομικού έλεγχου καταχώρισης πράξεων: Αλλάζει η νομοθετική ρύθμιση για την ανάθεση νομικού ελέγχου και καταχώρισης πράξεων στο προσωπικό της Διεύθυνσης Νομικού Έργου Λειτουργούντος Κτηματολογίου.

9.Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων νομικού ελέγχου και καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων: Επεκτείνεται η δυνατότητα ανάθεσης νομικού ελέγχου και καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων στους Αναπληρωτές Προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομικού Έργου Λειτουργούντος Κτηματολογίου, καθώς και σε υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (Νομικών) του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ανεξαρτήτως περιφέρειας κτηματολογικού γραφείου.

10.Αλλαγές για διαπιστευμένους μηχανικούς στο Κτηματολόγιο: Στη διάταξη (περ. α) του άρθρου 24 του ν. 4821/2021), που αφορά στα προσόντα των διαπιστευμένων μηχανικών στο Κτηματολόγιο προστίθενται με την προτεινόμενη ρύθμιση οι μηχανικοί κατηγορίας Τ.Ε.

11.Επίσπευση της έναρξης άσκησης καθηκόντων από τους διαπιστευμένους μηχανικούς στο Κτηματολόγιο: Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4821/2021, περί των εργασιών των διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο, προβλέπεται με την προτεινόμενη ρύθμιση ότι η ανάθεση εντολής για σύνταξη πορίσματος προς τους διαπιστευμένους μηχανικούς του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» λαμβάνει χώρα αμέσως μετά τη διαπίστευσή τους και όχι μετά την πάροδο διετίας, για την επίσπευση της έναρξης άσκησης των καθηκόντων τους.

12.Ένα υποθηκοφυλακείο για κάθε κτηματογραφημένη περιοχή: Για τις κτηματογραφημένες περιοχές που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα περισσοτέρων του ενός υποθηκοφυλακείου, η Ελληνικό Κτηματολόγιο θα προτείνει και τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης θα εκδώσουν υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες κάθε κτηματογραφημένη περιοχή θα ανήκει στο σύνολο της σε ένα υποθηκοφυλακείο, το οποίο θα λειτουργεί κατά το μεταβατικό στάδιο ως Κτηματολογικό Γραφείο, για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

13.Αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών ιδιοκτησίας και βεβαιώσεων για απαλλοτριώσεις από τα υποθηκοφυλακεία –κτηματολογικά γραφεία: Η απόφαση κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, διαβιβάζεται από την αρχή που την εξέδωσε στον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών και σημειώνεται από αυτόν στις μερίδες του απαλλοτριωμένου ακινήτου και του ιδιοκτήτη αυτού. Τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις είναι απαραίτητα για τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης του ακινήτου που απαλλοτριώνεται για να γίνουν έργα «γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας» και σε απαλλοτριώσεις  προς εφαρμογή σχεδίων πόλεων.

14. Καταχώρηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο για εκτάσεις που έχει απαλλοτριώσει το δημόσιο για έργα υποδομής: Η διάταξη αφορά την ακίνητη περιουσία που βρίσκεται εντός ζωνών απαλλοτρίωσης υπέρ φορέων του Δημοσίου για την ανάπτυξη και κατασκευή έργων υποδομής και μεταφορών, η οποία ωστόσο δεν είχε δηλωθεί ως ιδιοκτησία του φορέα αυτού και δεν είχε καταχωρισθεί στα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία ωςτέτοια, με αποτέλεσμα σήμερα να εμφανίζεται είτε ως αγνώστου ιδιοκτησίας, είτε ως κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.

15. Κονδύλια για Δασικούς χάρτες και δασωμένους αγρούς: Μετατίθεται ο χρόνος έναρξης (από το 2021 στο 2022) της απόδοσης του τυχόν αδιάθετου ποσού του αποθεματικού, το οποίο έχει παραμείνει στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στον κρατικό προϋπολογισμό, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και δίδεται η δυνατότητα στον φορέα να αντιμετωπίσει τις πρόσθετες δαπάνες που έχουν προκύψει στην κτηματογράφηση από τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τους δασωθέντες αγρούς, καθώς και την αποζημίωση της λειτουργίας Γραφείων Κτηματογράφησης..

16. Χρηματοδότηση για μεταφορά όλων των Υποθηκοφυλακείων στο φορέα, καθώς και του Κτηματολογίου Κω και Ρόδου:

17.Κατοχυρώνεται η χρήση του διακριτικού τίτλου «Κτηματολόγιο» από το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,για την προστασία του φορέα και του βασικού κατά λειτουργία αντικειμένου του. Για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή, ο Φορέας χρησιμοποιεί την επωνυμία «HELLENIC CADASTRE.».

18.Προβλέπεται ότι με απόφαση του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» μπορεί να καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση υφιστάμενων ή συνιστώμενων παραρτημάτων.

19.Παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στο ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων τους.

20.Ρυθμίζονται θέματα για την ανάθεση καθηκόντων, την πλήρωση θέσεων και μισθολογικά για τους προϊσταμένους  και το προσωπικό  Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων

21.Θεσπίζεται κίνητρο επίτευξης στόχων για το προσωπικό του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»,το οποίο χορηγείται για την επίτευξη ποσοτικών στόχων.

Άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 Στο νομοσχέδιο προβλέπονται ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν σε:

-Παράταση της προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης ταξινόμησης των δεδομένων (data classification) που αποθηκεύονται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G- Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) και για την εγκατάσταση των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 3 και 4 άρθρου 94 ν. 5007/2022

-Παράταση της δυνατότητας χρήσης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου των χώρων του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 94 ν. 5007/2022

-Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής του ανταλλάγματος στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι» – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4531/2018

-Διαδικασία πληρωμής των αναδόχων για έργα που υλοποιεί η Κοινωνία της Πληροφορίας

-Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της ανώνυμης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου όγδοου ν. 3607/2007.