13.1 C
Kifissia
Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023

Υποβάλλεται προς έγκριση στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο η Τοπική Κανονιστική που αφορά Πεζοδρόμια και Κοινόχρηστους χώρους.

Must read

ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 1. Αρμοδιότητα

1.1.    Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση, των πεζοδρομίων που βρίσκονται σε οδούς και πλατείες, με τα εξαρτήματά τους (κράσπεδα, ρείθρα, επιστρώσεις με πλάκες ή άλλο υλικό και φυτεία) είναι οι παρόδιοι ιδιόκτητες, καθένας από τους οποίους οφείλει να κατασκευάζει και επισκευάζει ολόκληρο το, προ του οικοπέδου του,  πεζοδρόμιο.

1.2.    Η Δημοτική Αρχή, η Υπηρεσία Δόμησης και η Τεχνική Υπηρεσία έχουν την υποχρέωση για την εποπτεία και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της προηγούμενης παραγράφου.

1.3.    Κατ’ εξαίρεση,   όπως σε περιπτώσεις που παρόδιοι ιδιοκτήτες είναι αποδεδειγμένα άγνωστοι ή μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, ή έχουν εμφανή αδυναμία, λόγω π.χ. μεγάλης ηλικίας ή αναπηρίας κ.λπ. να συντονίσουν τις απαιτούμενες εργασίες, είναι δυνατή η κατασκευή των πεζοδρομίων από τα συνεργεία του Δήμου, με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης.

1.4.    Σε περίπτωση που η προ της οικοδομής πρασιά, σύμφωνα με τον ΓΟΚ αφήνεται σε κοινή χρήση (π.χ. εμπορική ζώνη), η διαμόρφωσή της θα ακολουθεί αισθητικά την διαμόρφωση του προ αυτής πεζοδρομίου και οι προδιαγραφές κατασκευής και χρήσεως θα βασίζονται στην παρούσα Κανονιστική Διάταξη, (θα αποτελούν δηλ. συνέχεια λειτουργική και. αισθητική του πεζοδρομίου), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού που αφορούν στη διαμόρφωση του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου και αυστηρή τήρηση της υποχρεωτικής φύτευσης αυτού.

Άρθρο 2. Σχεδιασμός

2.1.    Ο σχεδιασμός των πεζοδρομίων θα γίνεται με βάση τα οριζόμενα από τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και η κατασκευή τους θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.

2.2. Τα υλικά που θα χρησιμοποιούνται, θα είναι ενδεικτικά τσιμεντόπλακες ραβδωτές ή τακάκι, κυβόλιθοι, πλάκες τύπο Καρύστου βοτσαλωτές πλάκες ή εγχάρακτο τσιμέντο            (τ. INCRET). Είναι όμως δυνατόν, όπου τυχόν θα υπάρξει, και συνολική μελέτη για κάποια κεντρικά κυρίως πεζοδρόμια, να χρησιμοποιηθούν και άλλα υλικά, ανάλογα με την μελέτη. Στην περίπτωση αυτή θα ενημερώνονται από την Υπηρεσία εγγράφως οι περίοικοι.

2.3.    Το πλάτος των πεζοδρομίων ορίζεται, ανάλογα με το πλάτος του δρόμου. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»).

2.4.    Δρόμοι με πλάτος μικρότερο από 6,00μ. με απόφαση του Δ.Σ. χαρακτηρίζονται πεζόδρομοι και αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

2.5.    Ο εξοπλισμός των πεζοδρομίων, που θα πρέπει να προβλεφθεί κατά την κατασκευή τους, είναι τα στοιχεία φύτευσης, η σήμανση, καθιστικά, κιγκλιδώματα, κ.λπ. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»).

2.6.    Σε νέες οικοδομές, προϋπόθεση για την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης, αποτελεί να υπάρχει πάνω στο σχέδιο του περιβάλλοντος χώρου η διαμόρφωση του πεζοδρομίου καθώς και ο καθορισμός της θέσεως του κάδου απορριμμάτων, εφ’ όσον απαιτείται, και των σημείων σύνδεσης με τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω.

2.7.    Απαγορεύεται η τοποθέτηση οικοδομικών υλικών ή μπάζων πάνω στα πεζοδρόμια. Θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις, έστω και σε μικροεπισκευές και, όπου δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των υλικών ή μπάζων μέσα από την ρυμοτομική γραμμή, αυτά να τοποθετούνται μέσα σε ειδικά κοντέινερ ή σε μεγάλες πλαστικές σακούλες. Η τοποθέτηση των κοντέινερ θα γίνεται με την σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου.

2.8.    Υποχρέωση για την εφαρμογή όλων των ανωτέρω έχουν και οι ιδιοκτήτες οικοδομών των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί πριν από την έγκριση της παρούσας και οι οποίες βρίσκονται στην φάση της κατασκευής, ή δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η κατασκευή τους.

2.9.    Για τα παραπάνω, ο μελετητής θα συνεργάζεται με. την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ΔΕΠΑ) για τα υφιστάμενα ή προγραμματισμένα δίκτυα, και να προσδιορίζουν τη θέση τους στα σχέδια μελετών της οικοδομικής αδείας.

2.10.  Απαγορεύεται η αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης πάνω στα πεζοδρόμια με την υπερύψωση του κράσπεδου των πεζοδρομίων.

2.11.  Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων σε στύλους πάνω στα πεζοδρόμια, πέραν όσων αφορούν σήμανση τροχαίας, στάσεις λεωφορείων και ονομασίες οδών. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να τοποθετούνται πινακίδες για πληροφόρηση των πολιτών και επισκεπτών της πόλης για τα δημόσια κτήρια τα αξιοθέατά της, τους Ιερούς Ναούς και τις βασικές κατευθύνσεις προς τις διάφορες περιοχές. Οι ως άνω όμως πινακίδες θα τοποθετούνται με έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Άρθρο 3. Τρόπος επιβολής και ελέγχου εφαρμογής των ανωτέρω.

Εγγυητικές Επιστολές

 1. Προκειμένου να εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου οικοδομική άδεια ανεγέρσεως, επισκευής διαρρυθμίσεως ή προσθήκης, θα πρέπει να κατατεθεί στην Τεχνική Υπηρεσία Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης ή άλλου φορέα (π.χ. Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων), με στόχο την δέσμευση του κατασκευαστή ή του ιδιοκτήτη ότι:

1.α. Δεν θα προκαλέσει φθορές και θα αποκαταστήσει αυτές που τυχόν έχουν προκληθεί στους κοινόχρηστους χώρους, ή σε παράπλευρες ιδιοκτησίες.

1.β. Θα κατασκευάσει το εμπρός από την ιδιοκτησία του ευρισκόμενο πεζοδρόμιο, σύμφωνα πάντα με το εγκεκριμένο από την Υπηρεσία σχέδιο, και σύμφωνα με την παρούσα Κ.Δ..

1.γ. Θα τοποθετεί τα υλικά οικοδομών ή τα μπάζα μέσα σε κοντέινερ ή ειδικές μεγάλες πλαστικές σακούλες, αν αυτά δεν είναι πολλά, και εφ’ όσον δεν υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθούν μέσα από την ρυμοτομική γραμμή.

1.δ. Θα έχει μονίμως ασφαλισμένη την οικοδομή από την είσοδο ατόμων που δεν έχουν εργασία σ’ αυτήν.

 1. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής θα είναι:
 • Για την ανέγερση κατοικίας από ιδιώτη ίσο με το 5% του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου, αλλά όχι λιγότερο από εννιακόσια (900) €.
 • Για την ανέγερση κτιρίου από κατασκευαστική επιχείρηση ή κτιρίου μέσα στο Παραδοσιακό Τμήμα, θα είναι ίσο με το 10% του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου και όχι λιγότερο από δύο χιλιάδες (2000) €.
 • Για μικροεπισκευές για τις οποίες εκδίδεται άδεια το ποσοστό της εγγυητικής θα ανέρχεται στο 2% του συμβατικού προϋπολογισμού και δεν θα είναι λιγότερο από πεντακόσια (500) €.

Περιπτώσεις εξαιρέσεως από την ως άνω υποχρέωση (ειδικές περιπτώσεις σε μη διαμορφωμένους δρόμους κλπ.) θα εξετάζονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε εφαρμογή των παραπάνω η Υπηρεσία χορηγεί μαζί με τους όρους δόμησης ειδικό έντυπο που περιλαμβάνει τους όρους τους οποίους πρέπει να καλύπτει η εγγυητική επιστολή.

 

Άρθρο 4. Μεταβατική διάταξη

Για την εφαρμογή των προβλεπομένων στην παρούσα Κανονιστική Διάταξη και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» αυτής χορηγείται, από την ημερομηνία ψήφισης της από το Δ.Σ., προθεσμία δύο (2) μηνών για προσαρμογή στις διατάξεις της. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ο Δήμος προβαίνει στην εφαρμογή της Διατάξεως με καταλογισμό της σχετικής δαπάνης στους παραβάτες.

 

Άρθρο 5. Προϋπόθεση επιστροφής εγγυητικών επιστολών.

 1. Η εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών και εφ’ όσον έχει εκλείψει κάθε αιτία για την οποία αυτή έχει εκδοθεί.
 2. Την πιστοποίηση για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής θα δίνει, κατόπιν αυτοψίας που θα αφορά αποκλειστικά το θέμα, η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία.
 3. Εάν ο ιδιοκτήτης αρνείται να συμμορφωθεί με την υποχρέωση που έχει αναλάβει με την εγγυητική επιστολή, αυτή θα εκπίπτει υπέρ του Δήμου ο οποίος θα αναλαμβάνει να κατασκευάσει, αποκαταστήσει ή αποπερατώσει το πεζοδρόμιο ή να αποζημιώσει τους τυχόν θιγέντες όμορους ιδιοκτήτες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η αποζημίωση θα ανέρχεται μέχρι του ύψους του υπολοίπου της εγγυητικής, αφού έχουν γίνει οι κατασκευές ή η αποκατάσταση κοινοχρήστου.
 4. Η οριστική ηλεκτροδότηση του κτίσματος θα γίνει όταν κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο εκλείψουν οι λόγοι έκπτωσης της εγγυητικής επιστολής.
 5. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής διαπιστωθεί παράβαση εκ των αιτίων ύπαρξης της τίθεται προθεσμία εύλογη αποκατάστασης της παράβασης. Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της υποχρέωσης, η Τεχνική Υπηρεσία προβαίνει αυτεπαγγέλτως σε εκτέλεσή της με άμεση είσπραξη της δαπάνης από τη εγγυητική επιστολή.

Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η αναπλήρωση του ως άνω ποσού από τον υπόχρεο, με ποινή διακοπής εργασιών ανέγερσης.

 

!ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

 

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Τα πεζοδρόμια των κοινοχρήστων χώρων κατασκευάζονται, ανακατασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται με σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, εφ’ όσον αυτή επιτρέπεται από την μορφολογία του εδάφους,

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
 • ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ είναι τα υπερυψωμένα ή μη ερείσματα αστικής οδού που προορίζονται για την συνεχή, ασφαλή και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ νοούνται τα άτομα που έχουν λειτουργικές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω.
 • ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ, νοούνται τα άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς επίσης και τα προεφηβικά άτομα, οι έγκυοι, οι υπερήλικες και όσοι χρησιμοποιούν ή οδηγούν αμαξίδιο.
 • ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ είναι η απόσταση από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι την ακμή του κρασπέδου.
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ είναι το απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της επιφανείας του πεζοδρομίου, που χρησιμοποιείται για την συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών.
 • ΖΩΝΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ είναι το απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της επιφανείας του πεζοδρομίου, που χρησιμοποιείται στις περιοχές όπου η κύρια χρήση καθορίζεται από το σχεδιασμό σαν εμπορική, για την στάση των πεζών μπροστά στις προθήκες των καταστημάτων.
 • ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ Ή ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ είναι η κλίση του πεζοδρομίου κατά την διεύθυνση της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.
 • ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΛΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ είναι η κλίση του πεζοδρομίου κατά τη κάθετο διεύθυνση της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών.
 • ΥΨΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ είναι το ύψος του κρασπέδου.
 • ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ είναι το ελάχιστο πραγματικό ύψος στην ελεύθερη ζώνη όδευσης για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών.
 • ΔΑΠΕΔΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ είναι η τελική βατή επιφάνεια του πεζοδρομίου.
 • ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ είναι λωρίδα της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, διαφορετικής υφής από το δάπεδό της που αποβλέπει στην καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα στην όραση.
 • ΛΩΡΙΔΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ είναι λωρίδα διαφορετικής υφής από το δάπεδο του πεζοδρομίου και τον οδηγό όδευσης τυφλών, που αποβλέπει στην προειδοποίηση για αλλαγή επιπέδου ή για ύπαρξη εμποδίων ή κινδύνου μέσα στο ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών.
 • ΕΣΟΧΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ είναι τα ειδικά διαμορφωμένα τμήματα του πεζοδρομίου, εκτός ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, που εξυπηρετούν την στάση ή στάθμευση οχημάτων.
 • ΣΚΑΦΕΣ είναι ειδικές κατασκευές κεκλιμένων επιπέδων στα σημεία που επιβάλλεται η σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με την στάθμη του οδοστρώματος, (π.χ. σε διαβάσεις πεζών, νησίδες, εσοχές κ.λπ.) προκειμένου να εξυπηρετούνται και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • ΜΟΝΙΜΑ ΕΜΠΟΔΙΑ είναι οι πάσης φύσεως σταθερές κατασκευές κα εγκαταστάσεις που είναι δυνατόν να ελεγχθούν κατά το στάδιο του σχεδιασμού.
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ είναι πάσης μορφής στοιχεία που καταλαμβάνουν για περιορισμένη χρονική διάρκεια το πεζοδρόμιο ή τμήμα αυτού,
 • ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ είναι οι πάσης φύσεως μόνιμες ή προσωρινά εγκαταστάσεις του πεζοδρομίου που αποβλέπουν στην ασφάλεια, πληροφόρηση εξυπηρέτηση και υγιεινή όλων των χρηστών του.
 • ΧΩΡΟΣ ΕΛΙΓΜΟΥ είναι ο απαιτούμενος ανά 500 μέτρα ελεύθερος χώρος ακτίνας 0,70-0,75 μέτρων για επί τόπου στροφή αναπηρικού αμαξιδίου.

 

 1. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Σε όλες τις επεμβάσεις σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους (αναπλάσεις, αναμορφώσεις, βελτιώσεις κ.λπ.) και στην σύνταξη νέων μελετών (ρυμοτομικών, κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, ένταξης, ανάπλασης κ.λπ.) θα προβλέπεται εφεξής η κατασκευή πεζοδρομίων.

Οι Επιχειρήσεις Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ), κατά την παραλαβή των πολεοδομικών μελετών θα ελέγχουν και την λειτουργικότητα των κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων, ιδιαίτερα των πεζοδρομίων, τα οποία είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών.

 

 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
  • Οι προδιαγραφές καθορίζουν τις απαιτούμενες ελάχιστες διαστάσεις κατά περίπτωση, τον τρόπο κατασκευής και τα υλικά του πεζοδρομίου.
  • Σε κάθε περίπτωση οι επιφάνειες των πεζοδρομίων έχουν αντιολισθηρή διαμόρφωση και είναι προσπελάσιμες από τα αναπηρικά αμαξίδια με κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) ή άλλες κατασκευές, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους.
  • Η κλίση κατά μήκος των πεζοδρομίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 12% . Για την αποφυγή μεγαλύτερων κλίσεων κατασκευάζονται σε κατάλληλες θέσεις βαθμίδες, σε όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, ύψους 0,15 μέτρων.
  • Τα πεζοδρόμια εφεξής θα κατασκευάζονται σε όλες τις οδούς και σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται παρακάτω.
  • Τα πεζοδρόμια εφεξής θα κατασκευάζονται με τα εξής στοιχεία:

 

4.5.1 ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

4.5.1.1.  Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου 2,05μ. στο οποίο περιλαμβάνονται 0,20μ. για αρχιτεκτονικές προεξοχές και φέροντα στοιχεία προσθηκών, 1,50μ. ελεύθερη ζώνη όδευσης για την κίνηση πεζών και 0,35μ. για την τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και κατασκευή κρασπέδου.

 • Για τη δημιουργία ζώνης φύτευσης απαιτείται προσαύξηση τουλάχιστον κατά 0,70μ.
 • Σε περιοχές όπου η κύρια χρήση καθορίζεται από τον σχεδιασμό ως εμπορική, απαιτείται προσαύξηση ελάχιστου πλάτους κατά 0,60μ. για την δημιουργία ελεύθερης ζώνης στάσης μπροστά στις προθήκες καταστημάτων (ζώνη οπτικής συναλλαγής), με ταυτόχρονη μετακίνηση ελεύθερης ζώνης όδευσης προς το κέντρο του πεζοδρομίου.
 • Σε περιοχές διέλευσης μέσων μαζικής μεταφοράς απαιτείται προσαύξηση κατά 0,80μ. για τη δημιουργία ζώνης αναμονής επιβατών και εγκατάστασης υποστέγου.
 • Προσαύξηση του ελάχιστου πλάτους κατά 1,50μ. τουλάχιστον για τη δημιουργία εσοχών στάσης ή στάθμευσης οχημάτων, όπου επιβάλλεται ή επιτρέπεται αυτή.
 • Προσαύξηση του ελάχιστου πλάτους κατά 1,30μ. για τη δημιουργία ζώνης εγκατάστασης αστικού εξοπλισμού.
 • Σε περιπτώσεις που από τον Δήμο διατίθενται τμήματα πεζοδρομίων για εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες μόνιμες ή προσωρινές, το διατιθέμενο τμήμα του πεζοδρομίου, θα είναι εκτός της διατιθέμενης ζώνης όδευσης και της ζώνης οπτικής συναλλαγής, θα καθορίζεται σαφώς από το Δήμο και δεν θα δημιουργεί κώλυμα στις λοιπές χρήσεις του πεζοδρομίου.
 • Σε περιπτώσεις συνδυασμού χρήσεων και δραστηριοτήτων επί του πεζοδρομίου το τελικό πλάτος διαμορφώνεται ανάλογα, σύμφωνα με τα παραπάνω.
 • ΥΨΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ από 0,00 μ. έως και 0,15μ.
 • ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ 2,20μ.
 • ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΛΙΣΗ από 2% έως 4%
 • ΚΑΛΥΨΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Συνδυασμός διαφόρων στοιχείων πρέπει να γίνεται όπου είναι δυνατόν, προκειμένου να εξοικονομηθεί χώρος (π.χ. στους χώρους ανάπαυσης μπορεί να τοποθετηθούν συνδυασμένα παγκάκια, καλάθια αχρήστων, γραμματοκιβώτια, τηλεφωνικοί θάλαμοι, κ.λπ.)

Επαύξηση των ακμών του πεζοδρομίου κατά 1,50μ. στα σημεία των διαβάσεων πεζών και έξω από τις προεκτάσεις των ρυμοτομικών γραμμών, συνιστάται για τη δημιουργία σκαφών, χώρων αστικού εξοπλισμού και οπτικής επικοινωνίας στο σημείο της διασταύρωσης, ιδιαίτερα σε οδούς όπου δεν απαγορεύεται η στάθμευση ή όπου αυτή ρυθμίζεται εκ περιτροπής.

 

4.5.6. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

4.5.6.1. Οι διάφορες λειτουργίας του πεζοδρομίου προσδιορίζουν τους απαραίτητους τύπους του αστικού εξοπλισμού (στάσεις αστικών ή άλλων συγκοινωνιών, στάθμευση οχημάτων, χώροι ανάπαυσης, εξυπηρετήσεις δηλ. γραμματοκιβώτια, τηλεφωνικοί θάλαμοι, καλάθια αχρήστων, χώροι υγιεινής για δημόσια χρήση, κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των πεζών.

Τα κριτήρια ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά κύριο λόγο στον σχεδίασμό.

 • Η λειτουργία του εξοπλισμού πρέπει να εκφράζεται, με σαφήνεια και να υποδεικνύεται από το σχήμα και το χρώμα του (π.χ. ένα γραμματοκιβώτιο πρέπει να διαφέρει σαφώς από ένα καλάθι αχρήστων. Ένα γραμματοκιβώτιο πρέπει πάντα να έχει το ίδιο σχήμα και χρώμα, σαφώς διάφορο από σχήμα και χρώμα ενός καλαθιού αχρήστων κ.λπ.)
 • Ο αστικός εξοπλισμός πρέπει πάντα να τοποθετείται εκτός του ελεύθερου πλάτους και ύψους της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, στην ειδική ζώνη πλάτους 1,30μ. που έχει προβλεφθεί για τον αστικό εξοπλισμό.

Δεν επιτρέπεται ουδεμία προεξοχή από την ρυμοτομική γραμμή εξοπλισμού, όπως παντός είδους πινακίδες, γλάστρες ή άλλου είδους αντικείμενα, ή η τοποθέτηση τους επί του πεζοδρομίου, που αφορά στους ιδιοκτήτες ή χρήστες των παροδίων ακινήτων.

Συνδυασμός διαφόρων στοιχείων πρέπει να γίνεται, όπου είναι δυνατόν, προκειμένου να εξοικονομηθεί χώρος (π.χ. σε χώρους ανάπαυσης μπορούν να τοποθετηθούν συνδυασμένα παγκάκια, καλάθια αχρήστων, γραμματοκιβώτια, τηλεφωνικοί θάλαμοι κ.λπ.)

Επαύξηση των ακμών του πεζοδρομίου κατά 1,50 μ. στα σημεία των διαβάσεων πεζών και έξω από τις προεκτάσεις των ρυμοτομικών γραμμών, συνιστάται για τη δημιουργία σκαφών, χώρου αστικού εξοπλισμού και οπτικής επικοινωνίας στο σημείο της διασταύρωσης, ιδιαίτερα σε οδούς όπου δεν απαγορεύεσαι η στάθμευση ή όπου αυτή ρυθμίζεται εκ περιτροπής.

Πρέπει πάντα να λαμβάνεται μέριμνα ώστε ο αστικός εξοπλισμός να είναι ανιχνεύσιμος από το μπαστούνι των τυφλών και από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

4.5.6.4.  Κάθε 100,00μ. σε κεντρικές περιοχές και κάθε 200,00μ. στις πιο απομακρυσμένες, θα προβλέπονται χώροι διαστάσεων 0,80μ.Χ1,30μ. για την ανάπαυση των χρηστών αμαξιδίων σε συνδυασμό ή όχι με άλλα στοιχεία αστικού εξοπλισμού.

4.5.6.5. Σε περιπτώσεις πεζοδρομίων ελάχιστων επιθυμητών διαστάσεων θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να τοποθετούνται τα παρακάτω στοιχεία αστικού εξοπλισμού κατ’ ελάχιστον:

 • καλάθι αχρήστων
 • γραμματοκιβώτια, εντυποκιβώτια, αυτόματοι πωλητές γραμματοσήμων,
 • στάσεις στάθμευσης αστικών συγκοινωνιών και
 • σκάφες σε όλες τις διαβάσεις.

Στην περίπτωση αυτή και εφ’ όσον επιτρέπεται η στάθμευση, απορούν να μειωθούν κατά μία οι θέσεις στάθμευσης των οχημάτων και στη θέση του αφαιρουμένου χώρου στάθμευσης να τοποθετηθούν όλα τα στοιχεία του αστικού εξοπλισμού.

4.5.6.6. Σε σημεία, όπου η ορατότητα για τους οδηγούς των οχημάτων είναι περιορισμένη και για λόγους ασφαλείας, επιτρέπεται η τοποθέτηση παραβολικών κατόπτρων ελέγχου κυκλοφορίας. Η έγκριση της τοποθέτησης  θα δίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μετά από αυτοψία για την διαπίστωση των συνθηκών που επικρατούν. Σε περίπτωση που το αίτημα είναι ιδιωτικό, η έγκριση της τοποθέτησης  θα δίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μετά από αυτοψία και η τοποθέτηση του κατόπτρου θα γίνεται με δαπάνη των αιτούντων ιδιοκτητών και επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

 

4.5.7.     ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

 • Έξω από την ρυμοτομική γραμμή απαγορεύεται να κατασκευάζονται βαθμίδες για την εξυπηρέτηση των κτιρίων. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η κατασκευή τους ύστερα από άδεια του Δήμου, αν μετά την ανέγερση του κτιρίου έχει μεταβληθεί η υψομετρική στάθμη του δρόμου. Η κατασκευή αυτή πρέπει να είναι εκτός ελεύθερης ζώνης όδευσης, η οποία πιθανόν να μετατοπισθεί αντίστοιχα ώστε να εξασφαλίζεται αδιάκοπτη κίνηση όλων των ατόμων.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται στα πεζοδρόμια κατασκευή σκαλοπατιών που κατέρχονται, προς το κτίριο, για εξυπηρέτησή του, αλλά επιβάλλεται τα σκαλοπάτια αυτά να αρχίζουν μέσα από τη ρυμοτομική γραμμή ή από την οικοδομική γραμμή σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου που είναι σε συνέχεια του πεζοδρομίου και χρησιμοποιείται από το κοινό και να σηματοδοτούνται κατάλληλα προς αποφυγή ατυχημάτων.

 • Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και σε υφιστάμενες κλίμακες ή βαθμίδες κλιμάκων. Κλίμακες ή βαθμίδες κλιμάκων που αντίκεινται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι επικίνδυνες από άποψη κυκλοφορίας, η δε άρση του κινδύνου γίνεται με εφαρμογή των διατάξεων «περί κινδύνου οικοδομών» από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
 • Φαλτσογωνίες, ράμπες, βαθμίδες ή μηχανικά μέσα (ανελκυστήρες – αναβατόρια κ.λ.π.) χρησιμοποιούνται ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους για την κάλυψη των υψομετρικών διαφορών κατά μήκος του πεζοδρομίου.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΑΛΥΨΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ

Α/Α ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

(Μ)

ΤΡΟΠΟΣ

ΚΑΛΥΨΗΣ

MAX

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΙΣΗ

ΑΝΕΚΤΟ

ΜΗΚΟΣ

(Μ)

 
1. 0,00-0,02 ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑ 1:1    ή  100% 0,02
2. 0,02-0,04 ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑ 1:2    ή    50% 0,04
3. 0,04-0,10 ΡΑΜΠΑ 1:10  ή   10% 1,00
4. 0,10-0,25 ΡΑΜΠΑ 1:12  ή      8% 3,00
5. 0,25-0,50 ΡΑΜΠΑ 1:16  ή      6% 8,00
6. 0,50-1,00 ΡΑΜΠΑ ή ΒΑΘΜΙΔΕΣ

ή ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΣΟΝ

1:20  ή     5% 10,00
7. 1,00 και άνω ΡΑΜΠΑ ή ΒΑΘΜΙΔΕΣ

ή ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΣΟΝ

  Άνω των 10,00μ.

παρεμβάλλεται επίπεδο

τμήμα μήκους 1,50μ.

         

 

4.5.7.4. Σκάφες (ράμπες) πλάτους τουλάχιστον 1,50μ. ή ίσο με το πλάτος της διάβασης πεζών, σε όλα τα σημεία όπου επιβάλλεται η σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με την στάθμη του οδοστρώματος (π.χ. διαβάσεις πεζών, νησίδες, εσοχές στάθμευσης οχημάτων, στάσεις αστικών συγκοινωνιών κ.λπ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΠΛΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
   
Άνω των 12,00 μ 2,05μ. ελάχιστο
9,00- 12,00 μ. 2,05μ. υποχρεωτικό
6,00- 9,00 μ. 2,05μ. κατά το δυνατόν
  1,50μ. ελάχιστο
6,00 μ. και κάτω Πεζοδρόμηση να διευκρινιστεί σε σχέση με

 

τους τύπους πεζοδρόμων

 

4.5.7.5.     Σε νησίδες πλάτους μικρότερου των 3,00μ. δεν κατασκευάζονται σκάφες, δεδομένου ότι διακόπτεται η νησίδα, σε όλο το πλάτος της.

 • Βαθμίδες πλάτους ίσου με το πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών θα κατασκευάζονται σε όλες τις περιπτώσεις όπου οι κλίσεις υπερβαίνουν το 12% και σύμφωνα πάντα με τα άρθρα 13 και 16 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

Όπου  είναι  υποχρεωτική  η  κατασκευή βαθμίδων, κατασκευάζονται  τουλάχιστον δύο (2).

 • Μηχανικά μέσα (ανελκυστήρες, αναβατόρια κ.λπ.) είναι δυνατόν να εγκατασταθούν σε περιπτώσεις μεγάλων κλίσεων. Θα πρέπει να τηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας και να επιτρέπουν την ελεύθερη χρήση τους από άτομα με ειδικές ανάγκες και τους συνοδούς τους, η δε συντήρησή τους θα γίνεται από τον Δήμο.

 

4.5.8. ΔΑΠΕΔΑ

 • Υπόστρωμα δαπέδου από 3Α ή σκυρόδεμα με οπλισμό ανάλογα με το υλικό του δαπέδου και τη φύση του υποκείμενου εδάφους.
 • Δάπεδο από υλικά αντιολισθηρά, ομοιογενή, σταθερά, αντοχής στη χρήση και τις καιρικές συνθήκες, με μικρή αντανακλαστικότητα και εύκολα στο καθαρισμό και την συντήρηση. Προτεινόμενα υλικά κυβόλιθοι, τσιμεντόπλακες ή βοτσαλωτές πλάκες ανάλογα με τον γενικότερο σχεδίασμό.
 • Στην εσωτερική πλευρά της ελεύθερης ζώνης όδευσης και σε απόσταση τουλάχιστον 0,50μ. από την ρυμοτομική γραμμή θα κατασκευάζεται ο οδηγός όδευσης τυφλών, πλάτους 0,30μ έως και 0,60μ. Το υλικό επίστρωσης της λωρίδας αυτής θα είναι ανιχνεύσιμο από το μπαστούνι των τυφλών, διαφορετικής υφής από το δάπεδο του πεζοδρομίου και οπωσδήποτε αντιολισθηρό.

Ο οδηγός όδευσης τυφλών κατευθύνει τα τυφλά άτομα προς τις σκάφες, τις διαβάσεις πεζών, τις πληροφοριακές πινακίδες, τις στάσεις οχημάτων κ.λπ.

 • Οποιαδήποτε αλλαγή μέσα στην ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, μόνιμη ή προσωρινή, που μπορεί να αφορά σε αλλαγή επιπέδου, μετατόπιση του άξονα της όδευσης, εμπόδιο κ.λπ. θα αναγγέλλεται με λωρίδα επισήμανσης κάθετη στην όδευση και με πλάτος 0,30μ. έως 0,60μ. Το υλικό επίστρωσης της λωρίδας αυτής θα είναι ανιχνεύσιμο από το μπαστούνι των τυφλών, διαφορετικής υφής από το δάπεδο του πεζοδρομίου και τον οδηγό όδευσης τυφλών και χρωματικά αντίθετο.
 • Με τον ίδιο τρόπο όπως στην παράγραφο 4.5.8.4, θα επισημαίνεται το τέλος του πεζοδρομίου, όταν δεν υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωμα ή άλλο μέσο διαχωρισμού του πεζοδρομίου από το οδόστρωμα.
 • Εμπόδια σε ύψος μικρότερο των 2,20μ. μέσα ή έξω από την ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, πρέπει να προβάλλονται στο έδαφος με τρόπο ανιχνεύσιμο από το μπαστούνι των τυφλών.

Έτσι πρέπει να προβλέπεται κατά περίπτωση:

 • Προειδοποιητική σήμανση περιμετρικά του εμποδίου.
 • Υπερυψωμένη βάση.
 • Έδραση στο πεζοδρόμιο με όλη την τελική διάσταση χωρίς μείωση του πλάτους του.
 • Στοιχεία του πεζοδρομίου όπως εσχάρες, υδρορροές, αρμοί κ.λπ. δεν πρέπει να εμποδίζουν την ομαλή κίνηση επί του δαπέδου του πεζοδρομίου.

Οι σχάρες πρέπει να τοποθετούνται εκτός ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και να έχουν πυκνό πλέγμα.

Οι σχάρες με ράβδους είναι επικίνδυνες για άτομα με μπαστούνι, δεκανίκια ή και αμαξίδιο, ιδιαίτερα όταν δεν είναι κάθετες προς την κατεύθυνση κίνησης του ατόμου.

Πρέπει να αποφεύγεται η ύπαρξη εσοχών ή εξοχών με πλάτος μεγαλύτερο των 2 εκ, και βάθος ή ύψος μεγαλύτερο των 5 εκ. αντίστοιχα.

Όταν όμως υπάρχουν προεξοχές, η απόληξή τους πρέπει να είναι στρογγυλεμένη ή με φάλτσες ακμές.

 • Σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου που αποδίδεται σε κοινή χρήση, το δάπεδο, η κάλυψη υψομετρικών διαφορών και τυχόντα πρόσθετα στοιχεία ασφαλείας, όπως και κατασκευές που επιτρέπονται από τα άρθρα 17 και 20 του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α΄/9-4-2012), θα ακολουθούν τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται.

 

4.5.9. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προστατευτικά κιγκλιδώματα

 

Η τοποθέτηση των προστατευτικών σχήματος Π ή κιγκλιδώματος, κατά μήκος του ρείθρου του πεζοδρομίου, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ’αρ.52907/28-12-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2621 Β΄/31-12-2009), με στόχο την αποτροπή της στάθμευσης των οχημάτων πάνω στο πεζοδρόμιο και την προστασία των πεζών, σε σημεία όπου κρίνονται απαραίτητα από τον Δήμο.

Τα προστατευτικά, σχήματος Π ή κιγκλιδώματος, κατασκευασμένα από σωλήνες βαρέως τύπου διαμέτρου 2ins κατ’ ελάχιστον, με στρογγυλεμένες γωνίες, ύψος 0,80μ., μέγιστο μήκος 1,50μ. και με απόσταση μεταξύ τους 1,00μ., θα τοποθετούνται πάνω στο πεζοδρόμιο, σε  απόσταση 0,30μ. από την εξωτερική ακμή του κρασπέδου.

Η τοποθέτηση προστατευτικών, σχήματος Π ή κιγκλιδώματος, έξω από κατοικίες, μπορεί να γίνεται και μετά από αιτήματα δημοτών. Η έγκριση τοποθέτησής τους θα δίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μετά από αυτοψία για την διαπίστωση των συνθηκών που επικρατούν και θα πραγματοποιείται με δαπάνη των αιτούντων παρόδιων ιδιοκτητών και επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

 

4.5.10 ΣΗΜΑΝΣΗ

4.5.10.α. Με τον όρο σήμανση εννοούμε κάθε μέσον που προσφέρει ενδείξεις που αφορούν στην ασφάλεια και στην πληροφόρηση όλων των ατόμων που κινούνται στο πεζοδρόμιο. Κάθε σήμανση πρέπει να είναι αντιληπτή από το σύνολο των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Πληροφορίες που αφορούν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες, πρέπει να παρέχονται με τρόπο εύληπτο για τους χρήστες στους οποίους απευθύνονται, χωρίς όμως να ενοχλούν τους υπόλοιπους.

Σήμανση που αφορά στην ασφάλεια του συνόλου των χρηστών ή κάποιας ειδικής κατηγορίας χρηστών πρέπει να προηγούνται άλλων σημάνσεων.

Γενικά δε, πρέπει να αποφεύγεται η πολυσήμανση.

4.5.10.β. Σήμανση στο δάπεδο τον πεζοδρομίου.

Τα τυφλά άτομα πληροφορούνται για την ύπαρξη αλλαγής στην πορεία της όδευσης, για την επικείμενη αλλαγή επιπέδου μέσα στο ελεύθερο πλάτος της ζώνης όδευσης, για την ύπαρξη εμποδίου μέσα στο ελεύθερο ύψος της ζώνης όδευσης κ.λπ., από την διαφοροποίηση της υφής του δαπέδου του πεζοδρομίου (οδηγός όδευσης τυφλών, λωρίδα επισήμανσης κ.λπ.).

Η αλλαγή στην υφή του δαπέδου πρέπει να συνοδεύεται και με έντονη χρωματική αντίθεση για τους αμβλύωπες, επιβάλλεται δε να μην προκαλεί ενόχληση στα άτομα που έχουν πρόβλημα στο βάδισμα καθώς και στα άτομα που κινούνται με αμαξίδιο.

Ένδειξη επί του δαπέδου του πεζοδρομίου επίσης πρέπει να υποδηλώνει στα άτομα με προβλήματα στην όραση την ύπαρξη επίτοιχης ή επί στύλου επιγραφές με ανάγλυφους χαρακτήρες και σε γραφή BRAILLE.

4.5.10.γ. Σήμανση με πινακίδες.

Η παροχή πληροφοριών από πινακίδες πρέπει να γίνεται με τρόπο εύκολα αντιληπτό από όλα τα άτομα, όποια κι αν είναι η φυσική τους κατάσταση.

Η τοποθέτηση των πινακίδων επί στύλων ή πάνω σε ειδικές βάσεις πρέπει να γίνεται εκτός του ελεύθερου πλάτους και ύψους της ζώνης όδευσης των πεζών και σε θέση που δεν αποκρύπτονται από την παρουσία της φυτείας.

Οι πινακίδες που τοποθετούνται πάνω στους τοίχους των παρόδιων ακινήτων και παρέχουν μόνιμες πληροφορίες, όπως ονόματα δρόμων, αριθμούς σπιτιών, τίτλους δημοσίων υπηρεσιών κ.λ.π. πρέπει να τοποθετούνται και σε ύψος 1.20 – 1.40 μ. από το δάπεδο και να είναι ανάγλυφες και σε γραφή BRAILLE, ώστε να γίνονται αντιληπτές από άτομα με προβλήματα στην όραση,

4.5.10.δ.   Σήμανση με φωτεινούς – ηχητικούς σηματοδότες.

Πληροφορία που παρέχεται με φωτεινό σηματοδότη πρέπει να παρέχεται ταυτόχρονα και με ηχητικό σηματοδότη για την εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα στην όραση (ηχητικό σήμα).

Φωτεινούς σηματοδότες χρησιμοποιούμε, εκτός από τα σημεία διάβασης πεζών, όταν υπάρχει προσωρινό ή μόνιμο εμπόδιο μέσα στη ζώνη όδευσης πεζών.

Ανάλογα με τη χρήση τους, οι ηχητικοί σηματοδότες θα πρέπει να εκπέμπουν διαφορετικής συχνότητας ήχους ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση.

4.5.10.ε.   Σήμανση μέσω του σχήματος και του χρώματος των στοιχείων του αστικού εξοπλισμού.

Τα στοιχεία του αστικού εξοπλισμού πρέπει να εμφανίζονται στο ίδιο χρώμα και σχήμα ώστε να γίνονται αντιληπτά εύκολα από όλους.

Τα χρώματα έχουν συγκεκριμένους συμβολισμούς και πρέπει να είναι σταθερά και να μην αλλοιώνονται με τις καιρικές συνθήκες. (ISΟ 3864/84.Ε. «Safety colours and safety signs»)

Ειδικές χρωματικές ενδείξεις στο ύψος των ματιών, βοηθούν όλα τα άτομα, αλλά ιδιαίτερα τους αμβλύωπες, να αποφύγουν μόνιμα ή προσωρινά εμπόδια στο πεζοδρόμιο μέσα στη ζώνη όδευσης ή και έξω από αυτήν π.χ. στύλους κ.λ.π. και παράλληλα να χρησιμοποιούν σωστά τον αστικό εξοπλισμό.

4.5.10.ζ. Σήμανση με κίτρινη διαγράμμιση του οδοστρώματος, στις εισόδους χώρων στάθμευσης οικιών καθώς και στις κύριες εισόδους οικιών με δυσκολία στην πρόσβαση.

Η σήμανση απαγόρευσης στάθμευσης των οχημάτων, μπροστά από τις εισόδους των νομίμως υφισταμένων χώρων στάθμευσης των οικιών, καθώς και έμπροσθεν των κυρίων εισόδων κατοικιών με δυσκολία στην πρόσβαση, θα πραγματοποιείται με  κίτρινη διαγράμμιση του οδοστρώματος, με δαπάνη των αιτούντων παρόδιων ιδιοκτητών και επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η έγκριση της σήμανσης, θα δίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας μετά από αυτοψία για την διαπίστωση των συνθηκών που επικρατούν, καθώς και μετά τον έλεγχο νομιμότητας του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης .

 

4.5.10.η. Απαγόρευση στάθμευσης έναντι των εισόδων των νομίμως υφισταμένων χώρων στάθμευσης κατοικιών, σε οδούς με πλάτος οδοστρώματος μικρότερο των 4,00μ.

Σύμφωνα  με τις διατάξεις της παρ.3β του άρθρου 34 του ΚΟΚ (Ν.2696/1999, ΦΕΚ 57 Α΄/23-3-1999), στην οποία αναφέρεται ότι: «H στάθμευση oχήματoς στo oδόστρωμα απαγoρεύεται και μπρoστά από την είσoδo και έξoδo oχημάτων παρoδίoυ ιδιoκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η oδός είναι στενή και παρεμπoδίζεται η είσoδoς – έξoδoς oχημάτων εξ αυτής», απαγορεύεται η στάθμευση έναντι των εισόδων των νομίμως υφισταμένων χώρων στάθμευσης των κατοικιών, στις τοπικές οδούς των οποίων το πλάτος οδοστρώματος  είναι μικρότερο από 4,00μ., με οριζόντια  σήμανση (χρωματισμός του κρασπέδου του πεζοδρομίου με κίτρινο χρώμα) και όπου κρίνεται απαραίτητο και υπάρχει η δυνατότητα, με την χρήση πλαστικών εμποδίων (οριοδεικτών).

Η έγκριση της σήμανσης, θα δίδεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, μετά από αυτοψία για την διαπίστωση των συνθηκών που επικρατούν, καθώς και μετά τον έλεγχο νομιμότητας του υφιστάμενου χώρου στάθμευσης .

Η σήμανση (οριζόντια ή με την χρήση πλαστικών εμποδίων, κατά περίπτωση), θα πραγματοποιείται με δαπάνη των αιτούντων παρόδιων ιδιοκτητών και επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας.

 

 

 

4.5.11 ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ – ΝΗΣΙΔΕΣ

4.5.11.1 Διαβάσεις θα διαμορφώνονται κάθε 100 τουλάχιστον μέτρα, κατά προτίμηση κάθετα στη ροή κυκλοφορίας.

Σαν ελάχιστο πλάτος διάβασης ορίζονται τα 2.50 μ.

Θα χαρακτηρίζονται και με σήμανση στο οδόστρωμα, που υποδηλώνει την προτεραιότητα των πεζών και με σήμανση STOP επί του οδοστρώματος, τουλάχιστον 1,00 μ. πριν από την διάβαση.

4.5.11.2.   Όπου η κίνηση στις διαβάσεις ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες, θα συνδυάζεται ή όχι με ηχητική σήμανση, από αυτόματους ή ενεργοποιούμενους από τους πεζούς σηματοδότες.

4.5.11.3.  Όταν το πλάτος του οδοστρώματος είναι μεγαλύτερο από 12,00 μέτρα ή το είδος της κυκλοφορίας το επιβάλλει θα κατασκευάζονται νησίδες, με πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ.

Νησίδες με πλάτος μικρότερο των 3,00 μέτρων θα διακόπτονται στα σημεία των διαβάσεων, για πλάτος ίσο με το πλάτος των διαβάσεων και οπωσδήποτε όχι μικρότερο από 2,50 μ., ώστε η διάβαση από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο να γίνεται ισόπεδα.

Η αρχή και το τέλος της νησίδας πρέπει να είναι χαρακτηρισμένες με υλικό ανιχνεύσιμο με το μπαστούνι ώστε να προειδοποιούνται οι τυφλοί, σε περίπτωση δε νησίδων πλάτους μεγαλυτέρου των 3,00 μ. στα σημεία αυτά να μπορούν να κατασκευάζονται σκάφες.

4.5.11.4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αντιμετώπιση της ροής των όμβριων. Στις περιπτώσεις που τοποθετείται εσχάρα αποχέτευσης, η οποιαδήποτε διαμόρφωση δεν πρέπει να δημιουργεί προεξοχή στην επιφάνεια του δαπέδου μεγαλύτερη από 2 εκατοστά και κατά προτίμηση εκτός της ζώνης όδευσης πεζών.

 

 • ΦΥΤΕΥΣΗ

Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου, όπου θα επιτρέπεται η φύτευση, ορίζεται το πλάτος των 2,20μ.

 

4.5.12.1. Φύτευση, εφόσον το πλάτος πεζοδρομίου το επιτρέπει (σύμφωνα με την Τοπική Κανονιστική Απόφαση για την διαμόρφωση και συντήρηση των πεζοδρομίων της Κηφισιάς, καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’αρ.52907/28-12-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2621 Β΄/31-12-2009), θα προβλέπεται σε ζώνες ελάχιστου πλάτους 0,70μ., κατά μήκος του πεζοδρομίου, προς την πλευρά του δρόμου (όχι προς την πλευρά της περίφραξης της παρόδιας ιδιοκτησίας). Εφόσον η ζώνη φύτευσης αποτελείται από μεμονωμένα δένδρα, θα κατασκευάζονται δενδροδόχοι διαστάσεων τουλάχιστον 0,70μ. Χ 0,70μ.

 

4.5.12.2. Τα είδη των φυτών μπορεί να είναι δένδρα, θάμνοι, ποώδη, εδαφοκάλυψης ή συνδυασμός αυτών. Τα ενδεικνυόμενα φυτά είναι αυτά που προβλέπονται στις υπ’ αριθμ. 329/99 και 197/2003 Αποφάσεις του Δ.Σ. Κηφισιάς. Ακατάλληλα για φύτευση σε πεζοδρόμια είναι τα φυτικά είδη που φέρουν αγκάθια, είδη φοίνικα, γιούκα και λεύκες, ευκάλυπτοι κλπ.

 

4.5.12.3. Στην περίπτωση των δένδρων, αυτά θα φυτεύονται τουλάχιστον 0,50μ. εσώτερα από την ακμή του κρασπέδου η δε απόσταση μεταξύ τους θα είναι της τάξης των 4-5 μ. Το ύψος του κορμού θα είναι τουλάχιστον 2.00μ. Η πρώτη διακλάδωση θα ξεκινά στα 2,20μ (ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών).

Όπου η ρυμοτομική γραμμή συμπίπτει με την οικοδομική, ανάλογα με το ριζικό σύστημα των δένδρων, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της βλάβης των κτιρίων και των δομικών κατασκευών.

 

4.5.12.4. Δεν πρέπει να υπάρχουν δένδρα και θάμνοι στις γωνίες των οικοδομικών τετραγώνων, η δε απόσταση από αυτές να είναι τουλάχιστον 3,5 μ.

 • Βραχόκηποι και άλλες μόνιμες ή κινητές κατασκευές (γλάστρες, μπάρες κλπ) δεν επιτρέπονται.
 • Απαγορεύεται η εγκατάσταση δικτύων Ο.Κ.Ω εντός των πεζοδρομίων.
 • Δεν γίνονται εργολαβίες κατά τους θερινούς μήνες (Ιούνιο – Ιούλιο) για να μην καταστραφεί το ριζικό σύστημα των δένδρων.
 • Κατά μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών απαγορεύεται η κάλυψη του πεζοδρομίου με χλοοτάπητα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη κυκλοφορία των πεζών και ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες που χρησιμοποιούν αμαξίδιο.

 

4.5.12.5. Υπόχρεοι για την φύτευση και την συντήρηση της φυτείας των πεζοδρομίων είναι οι παρόδιοι ιδιοκτήτες, οι οποίοι οφείλουν να διαμορφώνουν τη βλάστηση των πεζοδρομίων με βάση τις παραπάνω προδιαγραφές.

Η Τεχνική Υπηρεσία έχει την υποχρέωση για την εποπτεία και τον έλεγχο της τήρησης των όρων της προηγούμενης παραγράφου.

Υπόχρεοι για την συντήρηση της φυτείας των πεζοδρομίων είναι οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οι οποίοι οφείλουν να την συντηρούν σχολαστικά (ψαλιδίσματα, κλαδέματα κ.λπ.), με τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται αφενός η κυκλοφορία των οχημάτων και αφετέρου η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, καθώς και το ελεύθερο ύψος όδευσης πεζών, το οποίο ορίζεται στα 2,20μ.

Υπόχρεοι για το περιοδικό ή το κατά περίπτωση κλάδεμα των δένδρων (σύμφωνα με τους κανόνες της γεωπονικής επιστήμης) και την κοπή των ξερών, σπασμένων, επικίνδυνων κλάδων ή δένδρων,  είναι οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οι οποίοι θα εκτελούν τις αναγκαίες εργασίες κατόπιν έγκρισης και καθοδήγησης από την Υπηρεσία Πρασίνου.

 

4.5.12.6. Στα σημεία, όπου η ελλιπής ή λάθος συντήρηση της φυτείας από τους δημότες, δυσχεραίνει ή εγκυμονεί κινδύνους για την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων (π.χ. λόγω διαμόρφωσης της κόμης των φυτών σε σχήμα και μέγεθος που καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου ή λόγω της ακλάδευτης ιδιωτικής φυτείας των οικιών), το αρμόδιο όργανο αστυνόμευσης θα κάνει σύσταση προς τους παρόδιους ιδιοκτήτες, δίνοντάς τους προθεσμία για συμμόρφωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Το όργανο αστυνόμευσης θα επιλαμβάνεται γενικά για κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Πρασίνου.

Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος απράκτως, καθώς και σε περιπτώσεις που οι παρόδιοι ιδιοκτήτες είναι αποδεδειγμένα άγνωστοι ή κάτοικοι εξωτερικού ή έχουν εμφανή αδυναμία, λόγω π.χ. μεγάλης ηλικίας ή αναπηρίας, για να συντονίσουν τις εργασίες, το όργανο αστυνόμευσης θα καταγράφει τα περιστατικά, θα επιβάλλει πρόστιμα και με ειδικό δελτίο ελέγχου θα ειδοποιεί την Υπηρεσία Πρασίνου, η οποία θα φροντίζει  με συνεργεία της για τις απαραίτητες εργασίες, οι δαπάνες των οποίων θα καταλογίζονται στους παρόδιους ιδιοκτήτες.

Σε περίπτωση μη οικονομικής ανταπόκρισης, το ποσό της δαπάνης θα καταγράφεται στους οικονομικούς καταλόγους και θα βεβαιώνεται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

 

4.5.12.7. Όσον αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση, προτείνεται η σταδιακή προσαρμογή της φυτείας των πεζοδρομίων, κατά το μέτρο του δυνατού, στις ανωτέρω προδιαγραφές. Στις νέες κατασκευές θα τηρούνται τα ανωτέρω χωρίς παρεκκλίσεις.

 

 

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Κάτω από τα πεζοδρόμια, απαγορεύεται η κατασκευή ή η τοποθέτηση δεξαμενών για οποιοδήποτε λόγο (αποθήκευση, συγκέντρωση υγρών κ.λ.π.).

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση εγκαταστάσεων των αρμοδίων φορέων για τη σύνδεση του κτιρίου με τα δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφώνου, αερίου πόλης, καθώς και σωληνώσεων απορροής των ομβρίων προς τους αποδέκτες.

Τα νερά της βροχής πρέπει να διοχετεύονται με κλειστό αγωγό κάτω από τη στάθμη του πεζοδρομίου στο ρείθρο του δρόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5, του άρθρου 6, της υπ’αρ.Δ16γ/010/178/Γ/21-4-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 846/Β΄/6-5-2009).

 

 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
 • Για την κατασκευή ή ανακατασκευή καθώς και για την εκσκαφή των πεζοδρομίων απαιτείται άδεια του Δήμου Κηφισιάς. Στην άδεια αυτή θα αναφέρονται οι προδιαγραφές που περιγράφονται παραπάνω.
 • Οι δαπάνες κατασκευής, ή ανακατασκευής, επισκευής ή συντήρησης των πεζοδρομίων που γίνονται από τον οικείο Δήμο ή το Δημόσιο, εισπράττονται από τους παρόδιους ιδιοκτήτες ή τους φορείς εκτέλεσης εργασιών, που είναι υπόχρεοι ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων.
 • Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου 5.2. η δαπάνη που αναλογεί σε κάθε παρόδιο ακίνητο υπολογίζεται από τον οικείο Δήμο ή το Δημόσιο με βάση το μήκος του προσώπου που έχει στην ρυμοτομική γραμμή και την τιμή του τρέχοντος μέτρου που έχει η σχετική δαπάνη και σύμφωνα με το ΑΤΟΕ.

5.4    Τυχόν ενστάσεις ενάντια στις καταλογιστικές πράξεις υποβάλλονται στην Αρχή που τις εξέδωσε, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή τους στους υπόχρεους ιδιοκτήτες. Για τις ενστάσεις αυτές αποφασίζει το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Σε περιπτώσεις περαιτέρω διαφωνιών, τελικά αρμόδια για την επίλυση τους είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΟΙ
 • Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση και καθαρισμό των πεζοδρομίων και των τεχνικών έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωμα και επίστρωση ή επικάλυψη και φυτεία) με βάση τις προδιαγραφές που προαναφέρονται, είναι κατ’ αρχήν οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα οποία αυτά βρίσκονται.
 • Η κατασκευή, ανακατασκευή καθώς και η εκσκαφή των πεζοδρομίων θα γίνεται κατόπιν αδείας του Δήμου, στην οποία και θα αναφέρονται οι αντίστοιχες προδιαγραφές ή οι σχετικές οδηγίες.
 • Σε περίπτωση καταστροφής, αχρήστευσης και εκσκαφής από το Δημόσιο ή τον Δήμο των πεζοδρομίων που υπάρχουν είκοσι τουλάχιστον χρόνια στα πλαίσια γενικής ανακατασκευής ή αναδιαρρύθμισης των οδών και πλατειών ώστε να ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες του οικισμού, η δαπάνη αποκατάστασης, επισκευής ή ανακατασκευής των πεζοδρομίων βαρύνει τους παρόδιους ιδιοκτήτες.

6.4     Σε κάθε άλλη περίπτωση καταστροφής ή αχρήστευσης ή εκσκαφής των πεζοδρομίων από την εκτέλεση εργασιών, υπόχρεος για την αποκατάσταση, επισκευή ή ανακατασκευή είναι ο φορέας εκτέλεσης, των εργασιών αυτών, εκτός αν αυτές εκτελούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση αυτού τούτου του παρόδιου ακινήτου, οπότε υπόχρεος είναι αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης του.

6.5     Εφ’ όσον οι εργασίες γίνονται επί του πεζοδρομίου, μέσα στην ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, ο φορέας εκτέλεσης των εργασιών είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει ελεύθερη ζώνη όδευσης, πλάτους τουλάχιστον 1,20 μ. σε παράπλευρη θέση με αντίστοιχη σήμανση, οδηγό όδευσης τυφλών, λωρίδες επισήμανσης κ.λπ. ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διακίνηση όλων των πεζών ατόμων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μετά δε το τέλος των εργασιών, ο φορέας εκτέλεσής τους, υποχρεούται να επαναφέρει το πεζοδρόμιο στην αρχική του μορφή.

6.6     Η κατασκευή, ανακατασκευή ή επισκευή των πεζοδρομίων θα γίνεται από τον Δήμο σε βάρος και για λογαριασμό είτε των ιδιοκτητών των παρόδιων ακινήτων είτε φορέων εκτέλεσης των έργων, εφ όσον αυτά δεν έχουν κατασκευασθεί ή επισκευασθεί ακόμα, ή δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές, που ισχύουν για την κατασκευή ή επισκευή τους. Η σχετική δαπάνη εισπράττεται από τους παρόδιους ιδιοκτήτες ή τους φορείς εκτέλεσης εργασιών που είναι υπόχρεοι ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη Δημοσίων Εσόδων.

6.7     Στις μελλοντικές αναθέσεις διάνοιξης, κατασκευής και επισκευής οδών και οδοστρωμάτων θα συμπεριλαμβάνονται και η μελέτη και η κατασκευή των αντιστοίχων πεζοδρομίων, σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές.

 

 1. ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 

 • Oι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή από της εγκρίσεως του παρόντος από το Δ.Σ. σε όλες της μελέτες νέων ρυμοτομικών, που βρίσκονται σήμερα στη φάση της μελέτης.
 • Για τις μελέτες που την ημέρα εγκρίσεως του παρόντος από το Δ.Σ. έχουν πάρει τελική έγκριση ή έχουν δημοπρατηθεί, επιβάλλεται σταδιακή προσαρμογή τους σε όσο το δυνατόν περισσότερες από τις διατάξεις του παρόντος.
 • Σε υφιστάμενα πεζοδρόμια από της εγκρίσεως του παρόντος από τo Δ.Σ.
 • Σε υπάρχοντα και χρήζοντα συντήρησης πεζοδρόμια ή πεζοδρόμια κατασκευασμένα έμπροσθεν αποπερατωμένων η υπό κατασκευή οικοδομών, επιβάλλεται η σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης Κ.Δ., σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 1.1. και με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος «Α».
 • Για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών τίθεται δίμηνη προθεσμία από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, άλλως εφαρμόζεται η παράγραφος 1.3. του Άρθρου 1 με άμεση είσπραξη της σχετικής δαπάνης.

 

 • Επιβάλλεται η σταδιακή εφαρμογή των παρακάτω τιμών ελάχιστου πλάτους:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΠΛΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
   
Άνω των 12.00μ. 2.05μ. ελάχιστο
9.10 – 12.00μ. 2,05μ. υποχρεωτικό
6.00 – 9.00μ. 2,05μ. κατά το δυνατόν
  3.50μ. ελάχιστο
6.00μ. και κάτω πεζοδρόμηση

 

7.3.3    Οπουδήποτε γίνονται επεμβάσεις η άμεση εφαρμογή των τιμών του παραπάνω πίνακα 3.

7.3.4    Μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής των αναφερομένων στις παραγράφους 7.3.2 και 7.3.3, απαγορεύεται η χορήγηση αδειών κατάληψης πλην οικοδομικών εργασιών, φύτευσης ή τοποθέτησης εξοπλισμού από τον Δήμο, όταν το ελεύθερο πλάτος όδευσης που θα απομένει μετά τη χορήγηση των παραπάνω αδειών θα είναι μικρότερο του 1,50μ.

Οποιαδήποτε παρέμβαση για φύτευση ή τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού θα επιτρέπεται σε αυτή την περίπτωση μόνο σε βάρος του οδοστρώματος.

7.4  Παραδοσιακά τμήματα του οικισμού μπορούν να εξαιρεθούν από τις διατάξεις του παρόντος, η δε κατασκευή των πεζοδρομίων τους θα γίνεται με σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (πρώην Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ΕΠΑΕ).

7.5     Όπου για λόγους, βελτίωσης των κυκλοφοριακών συνθηκών και της στάθμευσης απαιτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις όπως κατασκευή νησίδων, κυκλικές διαμορφώσεις, διαπλατύνσεις ή εσοχές πεζοδρομίων, ειδικές αποτμήσεις κ.λ.π.

 

 

 1. ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Σημειώνεται ότι όπου, με βάση τα ανωτέρω, είναι δυνατή η φύτευση των πεζοδρομίων θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη τα εξής:

 • Απαγορεύεται η εγκατάσταση δικτύων Ο.Κ.Ω. εντός των πεζοδρομίων.
 • Δεν γίνονται εργολαβίες τους θερινούς μήνες (Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο) για να μην καταστραφεί το ριζικό σύστημα των δέντρων.
 • Απαγορεύεται η τοποθέτηση φυτών θαμνώδους διαμόρφωσης. Τα φυτά θα έχουν ύψος κορμού τουλάχιστον 2,00μ και θα είναι κατά προτίμηση πλατάνια, κουτσουπιές ή ακακίες. Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να επιβάλλει συγκεκριμένο είδος φύτευσης ανά δρόμο ή δρόμους.
 • Πρέπει να ανοίγονται λάκκοι για την τοποθέτηση δέντρων ανά 4-5 μέτρα, διαστάσεων τουλάχιστον 70X70 εκ.

Για οποιοδήποτε θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στο παρόν, ισχύουν οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

 

 

More articles

- Advertisement -spot_img

Latest article

WordPress PopUp Plugin